نویسنده = فرحیان، فرخ
تعداد مقالات: 1
1. تکمیل معامله BET و کاربردهای آن

دوره 21، شماره 0، زمستان 1350

فرخ فرحیان