نویسنده = ������������ �������� ����������������
بررسی روشهای تولید انرژی الکتریکی در آینده

دوره 46، شماره 0، اردیبهشت 1364

دکتر بوذرجمهر قاسمی