نویسنده = ������������ �������� ������ ����������
تهیه صنعتی بیس فنول A-

دوره 46، شماره 0، اردیبهشت 1364

دکتر ایرج رضاییان؛ محمد حسن زاهدی نیاکی