نویسنده = ������������������ �������� ���������� ������ ������
شبکه های ارتباطی دیجیتال و مدارهای مقاومتی N- قطبی

دوره 46، شماره 0، اردیبهشت 1364

دکتر پرویز جبه دار مارالانی