نویسنده = �������������� ��������
چینه شناسی مغرب و جنوب غربی ایران

دوره 19، شماره 0، فروردین 1350

خسرو تهرانی