نویسنده = ������������ �������� ������ ���������� ��������
پایداری تیر روی تکیه گاه های ارتجاعی منظم تحت بار محوری فشاری

دوره 19، شماره 0، فروردین 1350

محمد تقی محمدی توچائی؛ محمد رضا مختار زاده دهقان