نویسنده = �������������� �������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. پایداری تیر روی تکیه گاه های ارتجاعی منظم تحت بار محوری فشاری

دوره 19، شماره 0، بهار 1350

محمد تقی محمدی توچائی؛ محمد رضا مختار زاده دهقان