نویسنده = �������������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. حل دستگاه معادلات خطی از راه تجزیه

دوره 52، شماره 0، تابستان 1371

دکتر نیکخواه بهرامی؛ ایرج هرسینی