نویسنده = محمد جعفر عبد خدائی
معادله جدید حالت بر اساس تئوری اغتشاشی

دوره 52، شماره 0، شهریور 1371

محسن عدالت؛ محمد جعفر عبد خدائی