نویسنده = خدائی، محمد جعفر عبد
تعداد مقالات: 1
1. معادله جدید حالت بر اساس تئوری اغتشاشی

دوره 52، شماره 0، تابستان 1371

محسن عدالت؛ محمد جعفر عبد خدائی