نویسنده = ������������ ��������
محاسبه طراحی و ساختمان کوبنده ثابت حبوبات

دوره 50، شماره 0، خرداد 1369

کاظم ابهری؛ منصور بهروزی لار؛ سید احمد شفیعی؛ هوشنگ عقابی


واژه نامه مهندسی مکانیک (6)

دوره 47، شماره 0، دی 1365

J.L.NAYLER؛ G.H.F.NAYLER؛ کاظم ابهری


واژه نامه مهندسی مکانیک (4)

دوره 45، شماره 0، اسفند 1362

J.L.NAYLER؛ G.H.F.NAYLER؛ کاظم ابهری