نویسنده = ���������������� ������ ��������������
اتصال فلزات با جوشکاری مافوق صوت

دوره 48، شماره 0، دی 1366

Jerrey Devine؛ علی حائریان اردکانی


موتورهای جت

دوره 45، شماره 0، اسفند 1362

علی حائریان اردکانی