نویسنده = فرشید فرنوداحمدی
ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388

شیرین ملیحی؛ حمید عبادی؛ فرشید فرنوداحمدی؛ مهدی معبودی