نویسنده = مجردی، برات
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

سید عبدا... کیانژاد؛ حمید عبادی؛ مسعود ورشوساز؛ برات مجردی


2. کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

برات مجردی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ حمید ابریشمی مقدم