نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

محمد طالعی؛ محمد سعدی مسگری؛ علی شریفی