نویسنده = ������ ���������� ��������
حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388

عبدالرضا صفری؛ یحی جمور؛ میثم غنی زاده