نویسنده = ������������ �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه¬گی