نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق

دوره 43، شماره 2، زمستان 1388

مهدی وکیلیان؛ فروهر فرزانه؛ مهدی فردمنش؛ مهدی احسان؛ محمود تابنده؛ مهران جاهد؛ محمد حائری؛ بابک حسین خلج؛ سیدمحمدحسین علوی؛ رحیم فائز؛ محمود فتوحی؛ محمود نحوی