نویسنده = حسن ظهور
زمینه‌ها و ضرورت‌های بازنگری آموزش مهندسی ایران

دوره 43، شماره 2، اسفند 1388

محمدمهدی غفاری؛ حسن ظهور