نویسنده = ���������������� ������
مطالعه تطبیقی آموزش مهندسی پلیمر در ایران و جهان

دوره 43، شماره 1، اسفند 1388

علی عباسیان؛ پگاه محمدحسین پور