نویسنده = ������������ ��������
آموزش فنون افزایش مقیاس، راهبردی کلیدی جهت نیل به دانش فنی در مقیاس صنعتی

دوره 43، شماره 1، اسفند 1388

آرش فیروزی؛ زهرا کثیری؛ مهدی احتشامی؛ محمدرضا جعفری نصر