نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آموزش فنون افزایش مقیاس، راهبردی کلیدی جهت نیل به دانش فنی در مقیاس صنعتی

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

آرش فیروزی؛ زهرا کثیری؛ مهدی احتشامی؛ محمدرضا جعفری نصر