نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سه مدل فرآیند طرّاحی مهندسی در بسترِ یک موردکاوی: تلسکوپ فضایی هابل

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

مصطفی تقوی؛ سیده پریسا موسوی طباطبایی