نویسنده = ���������������� ������������ ������������
تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزای سه‌بعدی

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

مهدی موسوی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ حمیدرضا بخشی