نویسنده = ������������ ��������
تحلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

احمد صیادی؛ مهرداد حیدری؛ ابراهیم اژدری شبستری