نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون

دوره 43، شماره 3، تابستان 1388

احمد صیادی؛ مهرداد حیدری؛ ابراهیم اژدری شبستری