نویسنده = �������������� ������
تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

امیر خیرآبادی؛ محمد نوع پرست؛ سهیلا اصلانی؛ علی قربانی