نویسنده = ������ ������������ ������
بررسی اثر عملیات حرارتی محلول سازی بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 332

دوره 43، شماره 2، تیر 1388

اکبر اسحاقی؛ جعفر راثی زاده غنی؛ H. Ghasemi؛ رضا تقی آبادی