نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عملیات حرارتی محلول سازی بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 332

دوره 43، شماره 2، تابستان 1388

اکبر اسحاقی؛ جعفر راثی زاده غنی؛ H. Ghasemi؛ رضا تقی آبادی