نویسنده = حسن فرهنگی
بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC

دوره 43، شماره 2، تیر 1388

امیر پاکدل؛ مسعود امامی؛ حسن فرهنگی؛ محمد حبیبی پارسا


تاثیر هیدروژن بر رفتار مکانیکی و مکانیزم های شکست در فولاد کم کربن 2.25Cr-1mo

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

حسن فرهنگی؛ حمید قاسم؛ سید شمس الدین عابدی