نویسنده = ������������ ��������
بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی

دوره 43، شماره 2، تیر 1388

اعظم حمامی؛ امیرعلی یوزباشی؛ محمد رنجبر؛ محمد پازوکی