نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی

دوره 42، شماره 3، تابستان 1387

میثم یوسف زاده؛ علی عزیزی؛ محمد سعادت سرشت