نویسنده = �������������� ��������
نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

مریم بیگلری؛ عبدالصمد زرین¬قلم¬مقدم؛ محمدرضا نسرین¬امیدخواه