نویسنده = جعفر صادق مقدس
مروری بر مطالعات اختلاط جتی مخازن

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

طاهر یوسفی امیری؛ جعفر صادق مقدس