نویسنده = �������������� ��������������
استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل

دوره 42، شماره 8، اسفند 1387

سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور


بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور