نویسنده = ������������ ��������
تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387

مهدی اشجعی؛ حسین شکوهمند؛ مهدی امیری؛ تورج یوسفی