نویسنده = �������������� �������� ������������
اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387

کارن ابری نیا؛ رحیم تحریری ماسوله