نویسنده = �������� �������� ��������
اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387

کارن ابری نیا؛ رحیم تحریری ماسوله