نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر دمای تابکاری بر استحکام اتصال و ریزساختار فصل مشترک ورقهای مس / نقره

دوره 41، شماره 11، زمستان 1386

علی حقیری؛ مصطفی کتابچی؛ نادر پروین