نویسنده = �������������� ����������
بررسی تاثیر ارتعاش، جوانه‌زایی و بهسازی بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A380

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

حسین یدالله‌تبار؛ حسن ثقفیان؛ محمود شهبازی؛ سعید شبستری