نویسنده = �������� �������� ����������
دگرگونی‌‌های فازی و ریزساختارهای ناشی از آن‌ها در آلیاژ Ti-47Al-2Cr

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

حسن قاسمی ارمکی؛ سعید حشمتی منش؛ حمیدرضا جعفریان؛ محمود نیلی احمدآبادی