نویسنده = ���������������� ������ �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91)

دوره 41، شماره 11، زمستان 1386

علی رضا میرک؛ مهدی دیواندری؛ سید محمد علی بوترابی


2. اثر عملیات حرارتی آستمپر بر خواص کششی و سختی چدن‌های خاکستری آلومینیم‌دار

دوره 41، شماره 11، زمستان 1386

احسان شجاعی؛ مهدی دیواندری؛ سید محمد علی بوترابی