نویسنده = ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91)

دوره 41، شماره 11، زمستان 1386

علی رضا میرک؛ مهدی دیواندری؛ سید محمد علی بوترابی