نویسنده = ���������� ������ ������
مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91)

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

علی رضا میرک؛ مهدی دیواندری؛ سید محمد علی بوترابی