نویسنده = علی رضا میرک
مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91)

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

علی رضا میرک؛ مهدی دیواندری؛ سید محمد علی بوترابی