نویسنده = خزایی، بیژن عباسی
تعداد مقالات: 1
1. مدلهای هیپوالاستیسیته و انتگرال پذیری آنها

دوره 41، شماره 11، زمستان 1386

بیژن عباسی خزایی؛ محمد حبیبی پارسا