نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط ایران

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

مریم حورعلی؛ محمد فتحیان؛ عباس منتظری؛ منصوره حورعلی