نویسنده = مریم حورعلی
ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط ایران

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

مریم حورعلی؛ محمد فتحیان؛ عباس منتظری؛ منصوره حورعلی