نویسنده = قمی، سیدمحمدتقی فاطمی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیر دوگانه با خطاهای بازرسی

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

علیرضا ارشدی خمسه؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ مجید امین نیری