نویسنده = ���������� �������� ����
ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ یاسمن خدادادگان؛ معید حق نویس