نویسنده = �������������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

حسین هارون آبادی؛ محمودرضا حقی فام؛ محمود فتوحی فیروزآباد