نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

سید محمد عظیمی؛ سعید افشارنیا