نویسنده = �������������� �������������� ����������
تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 41، شماره 7، آذر 1386

ابراهیم رحیم پور؛ وحید رشتچی؛ اسماعیل مشهدی رضاپور